-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, October 22, 2002

برفهای کليمانجارو، که با داستان کوتاه ارنست همينگوی جاودانه شده است ممکن است تا بيست سال ديگر بکلی آب شود و ناپديد گردد. تحقيق گران متوجه شده اند که 80 در صد از برف های بام آفريقا در قرن پيش از بين رفته است. independent


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved