-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, October 25, 2002"آنيش کاپور" در مقابل اثر هنری اش بنام "مارس ياس" که اخيرا در گالری تيت لندن بنمايش گذاشته شده است. اين کار که از بزرگترين قطعات هنری در موزه های دنيا است، به طول 155 متر است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved