-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, October 11, 2002موسيقی "blues"، از جمله دلپذير ترين وصف حال ها وابراز احساسات انسانی، در ميان سنت های موسيقی غربی است. اشعار بلوز غالبا شخصی و اکثرا همراه با اشاراتی جنسی است، و اغلب راجع به غم و درد ناشی از فريب خوردن، رهاشدن و عشق نافرجام، و يا درمورد وضع و شرايط خراب زندگی مثل بيکاری، گرسنگی، بی پولی و فقر و غريبی و تنهايی، و يا دل شکستگی از دست معشوق بی وفا سروده شده است.
"بلوز" در ابتدا، از نظر ريتم بسيار بيقاعده و اکثرا با نوعی دکلمه همراه بوده است. از نظر فرم، معمولا بيت اول تکرار ميشود و بيت سوم با دو بيت ديگر متفاوت است. [البته در موقع خواندن، بيت های تکراری از لحاظ توناليته آواز، يکسان اجرا نميشوند. در واقع تکرار سطر اول شعر، به خواننده فرصتی ميدهد تا برای سطر سوم شعر زمينه سازی کند]. اغلب بنظر ميرسد که اشعار آوازهای بلوز با موسيقی آن جور در نمی آيد، اما يک خواننده خوب "بلوز" با مکث کردن روی بعضی سيلاب ها و رد شدن از روی بعضی ديگر، شعر و موسيقی را با هم متناسب ميکند و در نتيجه، با زيبايی خاصی همه چيز در جای درست خود قرار ميگيرد.
... در اينجا مجموعه ای از معروف ترين اشعار موسيقی blues را که شخص با ذوقی انتخاب و دسته بندی کرده ملاحظه کنيد. مرور اين اشعار گذشته از آشنايی های فرهنگی، بلحاظ سادگی نوشته ها، در عين حال تمرين خوبی برای يادگيری زبان انگليسی است. بعدا راجع به ريشه های مردمی موسيقی بلوز و اساتيد آن چون بی بی کينگ، بيشتر می نويسم.
تصوير: mamie smith بهمراه ارکسترش. او در سال 1920، اولين آهنگ بلوز بنام crazy blues را ضبط کرد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved