-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, October 28, 2002

يکی دو هفته پيش دنبال يکی از اين سايت های تبديل ساعت ميگشتم که به onlineconversion برخوردم. در اين سايت تخصصی تبديل واحدهای اندازه گيری، اينطور که معلوم است، هرواحدی رو ميشه به راحتی تبديل کرد و جواب محاسبه را دريافت کرد. از جمله: طول و فاصله، حرارت، سرعت، حجم، وزن، واحدهای کامپيوتری، تاريخ و وقت، قدرت، انرژی، تراکم، سطح، فشار، زاويه، واحد های پول، اندازه های بين المللی لباس، واحدهای آشپزی، شتاب، الکل خون، واحدهای فضانوردی... در قسمت سرگرمی ها، از جمله ميتوان کد های مرس را به انگليسی و برعکس تبديل کرد، ترجمه انگليسی به زبان های مطربی و جادوگری و ... نيز موجود است. اين سايت بيش از 5000 واحد مختلف اندازه گيری را ميتواند تبديل کند. .... محاسبه کم و زياد شدن درجه حرارت متناسب با سرعت وزش باد، يا محاسبه مسافت هوايی و زمينی شهرها، و يا کنتر شمارش جمعيت کره زمين از ديگر قسمت های اين سايت ظاهرا بدرد بخور است. آدرس سايت تبديل واحدهای اندازه گيری.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved