-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, November 07, 2002

طبق مقررات جديدی که از 15 ماه نوامبر باجراء درخواهد آمد، شهروندان 16 سال به بالای 5 کشور ايران، عراق، ليبی و سودان که بطور موقت در آمريکا هستند، بايد به مراکز اداری مهاجرت مراجعه کرده و ثبت نام و انگشت نگاری کنند. اين مقرارت تنها شامل مردان تبعه کشورهای نامبرده ميشود که قبل از يازده سپتامبر 2002 وارد آمريکا شده اند و قصد دارند حداقل تا نيمه دسامبر در اين کشور بمانند. مهلت اين ثبت نام هفتم دسامبر است و در صورت عدم مراجعه به اين مراکز، اين افراد ممکن است از آمريکا اخراج شوند. اين مقررات شامل شهروندان کشورهای نامبرده که کارت اقامت دائمی دارند، نميشود. ... سازمان های مختلف مربوط به امور خارجيان نسبت به زيرپا گذاشتن حقوق اين افراد به دولت آمريکا اعتراض کرده اند. واشنگتن پست


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved