-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, November 17, 2002

هفته پيش، 9 مرد 50 تا 70 ساله، همگی مهندس، با لباس هايی مشابه، کت و شلوار تيره، پيراهن های سفيد، و کراوات های قرمز، که تنها درجه قرمزی آن کمی با هم فرق داشت، در جريان کنگره حزب کمونيست چين بروی صحنه آمدند و بعنوان رهبران نسل چهارم به مردم چين و سراسر جهان معرفی شدند. شبيه يک تيم يکدست ورزشی، اما در بازی قدرت سياسی برای رهبری چين. اين هم آهنگی کسل کننده، ظاهرا بيان اين نکته است که در پايان فرديت و تفاوت ها ناچيز بوده است، و حزب با اتحاد کامل در راه ادامه رهبری جمعی است. البته در اين خانه تکانی عمومی که با استعفای دسته جمعی رهبران پيشين حزب همراه بوده است، "هو ژيانتاو" که تنها بازمانده "کميته دائم" قبلی است و بعنوان جانشين "ژيان زمين" برای رهبری حزب و رياست جمهوری انتخاب شده، نقش برجسته تری دارد. اما در حقيقت "ژيان زمين" تنها ظاهرا از صحنه بيرون رفته است، او بجز در دست داشتن رسمی رهبری کميسيون با قدرت مرکزی ارتش، بيشتر از هر زمان در دفتر دائمی حزب که مرکز قدرت سياسی است، صاحب نفوذ است. بگفته ناظران، 6 تن از ميان اين تيم 9 نفره از "مردان" او هستند، دوستان و همراهان وی که به "گنگ شانگهای" شهرت دارند، گروهی که در طی سالهای گذشته با نفوذترين جناح رهبری چين بوده اند. بعبارتی برنده واقعی اين مبارزه قدرت، کسی جز خود "زمين" نيست. و بسياری معتقدند که اين تغييرات، يک چرخش دو جانبه است، چرخشی براست، در عين چرخش به چپ. زيرا رهبر جديد چين در محاصره 6 نفر از همراهان رهبر پيشين است، حتی دفتر دائمی کميته مرکزی حزب کمونيست که سابقا هفت نفره بود، برای راه دادن به اين تغيير 9 نفره شده است. البته فرماندهی "زمين" در نهاد مرکزی ارتش چين موقتی است. در گذشته نيز "تن سيائو پينگ"، بعد از کناره گيری تنها دو سال در اين مقام باقی ماند، يعنی تا زمانی که برای او روشن شود که قادر است نفوذ و قدرت خود را از خارج نهاد های دولتی همچنان اعمال کند. "رويتر" از قول يک کارشناس سياسی چين ميگويد، "ارگان ها افزايش يافته اند و قدرت افراد کم رنگ تر شده است". و عضويت پرشماره متحدين "ژيان زمين" در دفتر دائمی، نفوذ او را در پروسه های تصميم گيری پابرجا نگه داشته است. در اين رابطه بازيگر متضاد نقش رهبر جديد در اين مرکز قدرت بسرعت شناسايی شده است. "واشنگتن پست" مينويسد او "زنگ کين گونگ" مرد "خاکستری پوش" و وفادار به "زمين" است که بنظر برخی، بدون مشاورات و کوشش های وی، "ژيان" نميتوانست در اين سالها در قدرت باقی بماند. از جمله هم او بود که ده دوازده سال پيش، بعد از سرکوب خونين معترضين در ميدان "تينان من" کانال مذاکرات غير رسمی با آمريکا را برقرار کرد. ناگفته نماند که وی در عين حال به حامی روشنفکران ليبرال و اصلاح طلبان شهرت دارد. او در عين حال برگ ضمانت تداوم سياست های تبليغاتی و مسئله تايوان در درون رهبری جديد حزب است.
تغييرات در دفتر سياسی حزب [پوليت بورو] نيز در همين راستاست. برای ايجاد توازن، تعداد اعضاء اين دفتر هم از 22 به 24 نفر افزايش يافت. بعضی از صاحبان قدرت سابق مجلس و دولت نيز به آن راه يافتند، و در عين حال بعد از حدود بيست سال، زنی به عضويت آن در آمد. اولين خانم عضو اين دفتر همسر چوئن لای نخست وزير سابق بود. و اينبار "وو يی" مهره اصلی و خستگی ناپذير مذاکرات پذيرش چين در "مرکز جهانی تجارت "WTC عضو "پوليت بورو" شد.
اگرچه بسياری از افراد در مقام های خود جابجا شده اند، و اخبار کناره گيری های دسته جمعی شايد بيشتر گوش پر کن باشد تا تغييرات عميق و ريشه ای، اما کاملا روشن است که دوره جديدی در تاريخ اين کشور باستانی آغاز شده است. از جمله تغييراتی بی سابقه در نگرش های ايدئولوژيک حزب. مثلا حزب کمونيست ديگر تنها نماينده طبقه کارگر نيست، و برخلاف سابق سرمايه داران جزو نيروهای مترقی معرفی شده اند [عليه عقب افتادگی اقتصادی و فقر جامعه]، ناسيوناليسم اهميت بيشتری يافته است، و شايد مهم تر از همه، از اهميت استراتژيک مناطق روستايی و نمايندگان سياسی آنها در حزب، بطرز غير قابل برگشتی کاسته ميشود و نمايندگان اقتصاد جديد و نخبگان قدرت بيشتری می يابند. اين تغييرات جديد، پيامد اجتناب ناپذير آنچه است که سالهاست در چين آغاز شده که اينبار شکل کاملا صريح تر و سريع تری ميگيرد. ... بهرحال فرق نميکند که از چه زاويه ای به همه اين مسائل نگريسته شود، نميتوان انکار کرد که سياستمداران اين کشور اساتيد حل و فصل دعواهای قدرت سياسی هستند.
تصوير: رهبران جديد چين - عکس از بی بی سی


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved