-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, November 03, 2002

نشريه نيويورکر يک آلبوم کامل از طرح روی جلدهای مجله را در سايت خود نگهداری ميکند که بکمک يک جستجوگر و برحسب موضوع قابل دسته بندی و نمايش است. در اينجا طرح جلدهای new yorker را مشاهده کنيد که با تم پائيز طراحی شده است. بجز طرح جلد، کارتون های معروف اين مجله نيز در اين بانک تصوير قابل مشاهده است.
[16 صفحه طرح جلد راجع به پائيز]
تصوير: طرح روی جلد مجله نيويورکر- 16 نوامبر 1981- "پائيز" از دونلد رايلی


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved