-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, November 05, 2002

دموکرات مسيحی های اروپا نقش تاريخی و ضرورت بودن خود را در ميانه داری ما بين مدرنيته و سنن مسيحيت ميدانند. برخورد آنها به نتايج انتخابات ترکيه و موفقيت "حزب عدالت و توسعه" نيز از همين زاويه است. آنها معتقدند که جنبش اسلامی ميانه رو ترکيه توانايی آن را دارد که همين نقش تاريخی را مابين مدرنيته و سنن اسلام ايفا کند. از اين نظر، احزاب دموکرات مسيحی آلمان و ايتاليا، حکومت جديد ترکيه را نوعی تجربه "دموکرات مسيحی" اسلامی تلقی ميکنند و در برابر راه حل های جامعه مدنی غيرمذهبی و يا سوسياليستی، آنرا شکل گيری پاسخ تازه ای برای حل تناقضات سنت های اسلامی و جامعه مدنی ميدانند. از اينرو نه فقط از نتايج اين انتخابات پشتيبانی ميکنند، بلکه باحتمال زياد از پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا حمايت خواهند کرد. بخصوص اينکه چنين جنبشی ميتواند برای آنها متحد خوبی در مقابله با سکولاريسم باشد.
در حقيقت، با پيروزی اين حزب اسلامی، و در صورت عدم دخالت نظاميان و پذيرش عمومی نتايج انتخابات، يک مانع بزرگ پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا عملا از بين ميرود، و آن نقش کنترل کننده ارتش بر شرايط دموکراسی ترکيه است. بعلاوه لغو محکوميت اعدام، و شروع اصلاحات در مورد برسميت شناختن حقوق کردها و رعايت حقوق بشر نيز گام های ديگری بوده که اخيرا برداشته شده و شرايط را برای تحقق اين خواست تاريخی ترکيه مساعد کرده است. اگرچه هنوز لازم است تا جريان عملی پيشرفت رفرم ها و تغييرات اخير سياسی با توجه دنبال شود و بخصوص در اين بين روشن گردد که آيا حزب جديد حاکم، واقعا دموکراتيک و ميانه رو است يا نه. از نظر ناظران سياسی معيار اصلی چنين بررسی و قضاوتی، چگونگی رعايت اصول آزادی انديشه و مذهب در اين کشور است.
تحولات سياسی اخير ترکيه برای مردم ايران هم ويژگی خود را دارد. در حاليکه اصلاح طلبان ايران قادر نشده اند تا در کنار طرح ايده های فلسفی و نظری بسيار، گام های تحکيم شده عملی و برنامه ای در مورد حل اين تعارضات بردارند، در کشور همسايه، تجربه جديدی در همين راستا آغاز شده است. بسياری اميدوار بوده و هستند که برای پاسخ به اين سئوال ميبايد به تجربه ايران چشم دوخت تا احتمالا نمونه برازنده ای از همزيستی سنن اسلامی و اصول دموکراسی شکل بگيرد. اکنون نگاه ها به تجربه جديد سياسی ترکيه معطوف شده است. شايد از اين ديدگاه هم ترکيه قرارگاه ملاقات و همزيستی شرق و غرب باشد.
تصوير: پل روی تنگه بوسفر در ترکيه که آسيا و اروپا را مرتبط ميکند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved