-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, November 06, 2002

انتخابات مياندوره ای آمريکا که روز سه شنبه گذشته برگزار شد عملا حکومت اين کشور را کمی بيشتر از پيش به راست متمايل کرد. کانديداهای دموکرات يکی بعد از ديگری شکست خوردند و اين حزب اکثريت خود را در مجلس سنا از دست داد. اکثريت مجلس نمايندگان نيز چون گذشته در دست جمهوريخواهان باقی ماند و با احتساب رياست جمهوری جرج بوش، "فاکتورهای سه گانه" سياست آمريکا تحت تسلط محافظه کاران درآمد. البته دموکرات ها توانستند پيروزی های نسبتا مهمی در انتخابات فرمانداری ها بدست بياورند. پيروزی در ايالات بزرگ صنعتی مثل ميشيگان، پنسيلوانيا، و ايلی نويز ميتواند امکانات مساعدی برای کانديد رئيس جمهوری آينده اين حزب در سال 2004 فراهم کند. اما دموکرات ها در ايالات جنوب نيز موقعيت خود را از دست دادند. آنها در جورجيا بعد از صد سال شکست خوردند. و در حالی که در کاليفرنيا همچنان موقعيت مستحکمی دارند، اما نتوانستند برادر بوش را در فلوريدا شکست دهند و تلخی انتخابات جنجالی قبلی فلوريدا را که در نتيجه آن جرج بوش رئيس جمهور شد، از دلشان بزدايند. در تکزاس کماکان جمهوريخواهان سر کارماندند، و فرمانداری ايالت نيويورک هم که مردم آن اکثرا به دموکرات ها رای ميدهند در دست جمهوريخواهان باقی ماند.
اگرچه نتايج اين انتخابات احتمالا تغييرات عميقی در حکومت آمريکا بوجود نخواهد آورد، اما بطور حتم يک پيروزی بزرگ سياسی برای جرج بوش و رياست جمهوريش محسوب ميشود. او در يک ماه گذشته و بخصوص در دو هفته اخير، به ده ها ايالت مسافرت کرد و برای نامزدهای حزب خود تبليغ کرد. جرج بوش با زيرکی، انتخابات مياندوره ای را که ظاهرا ميبايست به مسائل محلی ايالت ها بپردازد، به رفراندمی در باره رياست جمهوری خود تبديل کرد و برای آن تائيد عمومی کسب کرد.
رهبران حزب دموکرات که بعد از جريانات سپتامبر گذشته سياست سکوت و مماشات در مقابل برنامه های کاخ سفيد را در پيش گرفتند، هيچگاه نتوانستند پايه های خود را به اشتياق در آورند و بميدان بکشند. در واقع آندسته از دموکرات ها که از ترس انفراد در جو سياسی حاکم از سياستهای جرج بوش پشتيبانی کردند، اکثرا در انتخابات شکست خوردند. رهبران حزب دموکرات بخاطر سکوت در باره تمايزات سياسی خود با حزب حاکم، و پرداختن به مسائل بی خطر، عملا نقش "اپوزيسيون" را از دست دادند، و جای انتخابی برای مردم باقی نگذاشتند. برخلاف هواداران حزب جمهوريخواه، پايه های حزب دموکرات در اين رای گيری شرکت فعالانه ای نداشت.
مهمترين امتيازاتی که اين پيروزی برای جرج بوش بدنبال دارد، شامل دست و بال بازتر برای انتخاب يک دسته از قضات محافظه کار برای مصادر قضايی آمريکا، قانونی کردن کاهش ماليات که عملا متمولين از آن سود ميبرند، و هماهنگ تر شدن برنامه های مجلس سنا با سياست های خارجی اوست.
رهبران دموکرات در کنگره نيز جزو بازندگان مهم هستند. صحبت از اينست که ليدر اين حزب "گپهارد" در مجلس نمايندگان از کار کنار بکشد. رهبر حزب در سنا، "تام داشل" و همينطور سناتورها "ليبرمان" و "جان کری" نيز شانس نامزدی خود برای انتخابات آينده رياست جمهوری را کاهش دادند. ... شايد از برندگان پنهان انتخابات "ال گور" باشد، که برخلاف نامبردگان، فاصله خود با جرج بوش را حفظ کرد و موضع گيری های محکمی عليه سياست های کاخ سفيد مطرح کرد. حالا حزب دموکرات آمريکا بايد تصميم بگيرد که بيشتر به چپ گرايش پيدا کند و نقش اپوزيسيون واقعی را بازی کند، و يا چون گذشته سياست محافظه کارانه خود را ادامه دهد. احتمالا سروصدای آنها کم کم بالا خواهد گرفت و آندسته از رهبران حزب که مرزبندی روشنتری با سياست های کاخ سفيد دارند، بخصوص مخالفين جنگ و معترضان به محدود شدن آزادی های اجتماعی، قدرت بيشتری پيدا خواهند کرد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved