-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, November 08, 2002

آمار سالانه موسسه پناهندگان وابسته به سازمان ملل نشان ميدهد که بر خلاف تصور عمومی، در طی دهه گذشته کشورهای در حال توسعه سنگينی پذيرش پناهندگان جهان را بر دوش گرفته اند، و نه کشورهای پيشرفته و ثروتمند صنعتی. عليرغم ابراز نگرانی ها و تبليغات دائمی کشورهای پيشرفته که در کنار عنوان کردن معضلات اقتصادی ناشی از پذيرش پناهندگان، نگران تغيير در بافت اجتماعی جوامع خود هستند، در اين گزارش آمده که 72 در صد از پناهندگان را در اين مدت جوامع در حال توسعه پذيرا شده اند. گويا در ليست بين المللی ميزبانان پناهندگان، ايران در رتبه چهاردهم قرار دارد. سايت آژانس پناهندگان سازمان ملل [unhcr]


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved