-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, November 09, 2002

هفته پيش ده ها هزار اروپايی ضد جنگ به فلورانس ايتاليا مسافرت کردند تا در اولين همايش اجتماعی اروپا شرکت کنند. روز شنبه نيز پس از خاتمه فعاليت های متنوع اين گردهمايی، تظاهرات وسيعی عليه جنگ برگزار شد. پليس تعداد شرکت کنندگان در اين تظاهرات را نيم ميليون نفر برآورد کرده است. اما روزنامه های ايتاليايی ميگويند که يک ميليون نفر در تظاهرات شرکت داشته اند. محافظه کاران اروپا با همراهی نخست وزير ايتاليا سعی زيادی برای بايکوت اين نشست بزرگ کردند، اما در اين کار موفق نشدند. جوانان اروپايی در طول پنج روز گذشته، با متشکل شدن در صدها گروه کار، کنفرانس و سمينار، معضلات مختلف بين المللی از جمله جهانی شدن، مسئله فلسطين، جنگ عراق، و آزادی های اجتماعی را بررسی و در مورد واکنشهای احتمالی در مورد اين مسائل برنامه ريزی کردند.
گزارشی از bbc در باره اولين europe social forum
تصوير: از لارپوبليک


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved