-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, November 22, 2002

ديشب در تئاتر برکلی رپرتوار نمايش تازه ای بر اساس کتاب سلمان رشدی بنام "هارون و دريای قصه ها" شروع شد. خود نويسنده هم در آنجا حضور داشت. حضور سلمان رشدی در برکلی همزمان بود با تظاهراتی که روز قبل دانشجويان ايرانی در دانشگاه برگزار کردند. البته نه برعليه او، بلکه در پشتيبانی از مبارزات دانشجويان ايران برای جلوگيری از اعدام دکتر آغاجری. و جالب است که حکم قتل هر دو با يک دليل مشترک صادر شده است. البته موقع اعلام حکم عليه رشدی، برخلاف واکنش بسياری در دنيا بخصوص از طرف نويسندگان و هنرمندان، در ايران اعتراضی مشهود نبود. ولی اينبار وضع در ايران متفاوت است.
داستان نمايش به اين شرح است:
"هارون" در سرزمين الفبا زندگی ميکند، در شهری چنان غم انگيز که ساکنانش نام اش را هم بدست فراموشی سپرده اند. باوجود اين وضع، پدر هارون بنام "رشيد" بطور باورنکردنی شادمان است. رشيد قصه گويی پرآوازه است.او داستانهای زيادی ميداند و آنها را چنان با مهارت ميگويد که او را "اقيانوس نکته ها" می نامند.
يک روز پرفاجعه، چشمه داستانگويی رشيد ميخشکد. هارون به اميد کمک به پدر به "کهانی" دومين ماه زمين که دور از انظار نگه داشته شده ميرود. کهانی منزلگاه اقيانوس جويبارهای داستان و سرچشمه همه داستانگويی هاست. ...
اما خاتم شاد سرکرده سرزمين تاريکی و سکوت، جويبارهای قصه ها را می آلايد. در پايان، هارون، پدرش و همراهانی چون پری آب در تلاشی متهورانه اقيانوس قصه ها را از چنگ تاريکی و سکوت نجات ميدهند.

"هارون و دريای قصه ها" اولين کتاب سلمان رشدی پس از اعلام حکم کشتن او توسط آيت الله خمينی است. در اين اثر طنزآميز پيامی در باره اهميت آزادی سخن، و استقلال انديشه نهفته است که بدون سايه افکنی بر پيشرفت داستان، آنرا آراسته تر ميکند. اين نمايش در عين حال ماجرايی است راجع به عشق مابين فرزند و پدر. رشدی اين کتاب را به پسرش ظفر هديه ميکند و در هنگامی که ار ترس مسلمانان متعصبی که در پی انجام فرمان قتل او بودند، مخفی زندگی ميکرد، متنی به اين مناسبت برای پسرش مينويسد و آنرا با اين جمله پايان ميدهد: "بخوان، و مرا پيش خودت به خانه بازگردان."
اين نمايش 90 دقيقه است و تا هفت ژانويه روی صحنه است.
:: نمايش هارون و دريای قصه ها در سايت berkeley repertory theater


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved