-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, November 25, 2002

ممکن است که يک آيت الله مورد حمايت ايران بعنوان متحد دستگاه اداری بوش نامحتمل بنظر برسد. اما آيت الله محمد بکير الحکيم را در نظر داشته باشيد.
اين آيت الله يک عراقی شيعه است که بيش از دو دهه است که در ايران زندگی ميکند. او مورد حمايت حکومت ايران است، حکومتی که رئيس جمهور بوش آنرا جزوی از "محورهای شيطانی" معرفی کرده است. پدر او زمانی به آيت الله روح الله خمينی، آخوند ضد آمريکايی که بعدا در انقلاب 1979 ايران بقدرت رسيد، پناه داده بود.
با اينحال ايالات متحده و اين آخوند شيعه در پروسه تشکيل يک ائتلاف سياسی هستند. اين اقدامی است که قويا مورد حمايت کويت متحد نزديک واشنگتن در ساقط کردن پرزيدنت صدام حسين است.
اين ائتلاف همچنين بدون سر و صدا مورد حمايت تهران است، يک علامت نيمه پنهان که بنظر ميرسد ايران آماده است تا در صورت اقدام نظامی دولت بوش عليه عراق بطور محدود همکاری اش را عرضه کند.
آيت الله حکيم در يک مصاحبه مطبوعاتی [در کويت] گفت، "وظيفه ما در حال حاضر تغيير رژيم کنونی است". بسيار مهم است که بين اپوزيسيون عراق و ايالت متحده تفاهم وجود داشته باشد.
بنظر ميرسد که دولت بوش با اين امر موافق باشد. آيت الله اينهفته نامه ای از طرف معاون وزارت دفاع پل ولفوويتز و سه مقام عاليرتبه ديگر دستگاه اداری بوش دريافت کرده که در آن از او خواسته شده که برای جلسه رهبران نيروهای مخالف بغداد که دهم دسامبر در لندن برگزار ميشود نماينده ای بفرستد.
هدف اين نشست اعلام حمايت از يک دسته اصول دموکراتيک برای حکومت کردن در عراق در صورت سقوط آقای صدام حسين، و تعهد حکومت جانشين در نابود کردن سلاح های کشتار جمعی عراق است. همچنين از رهبران اپوزيسيون خواسته خواهد شد که بار ديگر بر تماميت ارضی عراق تاکيد کنند.
... آيت الله حکيم يکی از 9 رهبر اپوزيسيون عراقی است که چنين نامه ای را دريافت کرده است. محمد بحرالعلوم آخوند ميانه رو مقيم لندن اهل تشيع ديگر اين جمع است.
... از مقاله 22 نوامبر نيويورک تايمز
... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved