-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, November 01, 2002


پوستر scenic routes که از هفته آينده در سانفرانسيسکو روی صحنه ميرود. اين تئاتر توسط نمايشنامه نويس مصری الاصل "يوسف ال گويندی" در سال 1992 نوشته شده و توسط گروه golden thread productions اجراء ميشود. در ضمن اين پوستر را خود من طراحی و توليد کرده ام. اطلاعات در مورد تاريخ، محل و موضوع نمايش


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved