-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, November 28, 2002

امروز آخرين پنجشنبه ماه نوامبر، thanksgiving روز شکرگزاری و يک تعطيل رسمی در آمريکاست. يکی از مهمترين مراسم در آداب و رسوم فرهنگی آمريکايی ها. مراسمی که از نظر تاريخی به سنن اولين زائران و نواب مهاجر مسيحی به آمريکا، و روز شکرگزاری آنها از پروردگار به خاطر زندگی ونعمت های آن، در هنگام درو و برداشت کشاورزی پائيزی باز ميگردد. اگرچه درحال حاضر جشنی است تقريبا-سکولار که از تم مذهبی آن موضوع شکرگزار بودن و اطعام مساکين بجا مانده و اصولا تم فرهنگی کنونی آن همزيستی و توافق صلح طلبانه مهاجرين در جامعه آمريکا است. تعبير کنونی از اين سنت بيشتر از صد سال نيست که سابقه دارد، اگرچه تاريخ اولين روز شکرگزاری البته با مضمونی متفاوت به سه چهار قرن پيش بازميگردد. در واقع تنها از اوائل قرن پيش است که رفته رفته کارت پستال ها، کتاب های درسی و بعضی از کارهای هنری مربوط به روز شکرگزاری، تصاوير اولين مهاجران پيل گرام و پيوری تن را در کنار بوميان ساکن آمريکا [سرخ پوستان]، در نواحی شرق آمريکا [ماساچوست فعلی] نشان ميدهند که صلح جويانه و بی دغدغه کنار هم نشسته اند و دسته جمعی غذا ميخورند و شکرگزار هستند. که بعضی از مورخين صحت اين تصور عمومی از تاريخ روز شکرگزاری را مورد سئوال قرار ميدهند و با اشاره به مدارک مشابه قرن نوزده ميگويند که در گذشته چنين روزی با مقابله و رو در رويی مسيحيان با اهالی بومی معرفی ميشده است. و تنها از آغاز قرن پيش است که حل و فصل شدن تنش های تاريخی دور و بر اين قضيه و نيازهای جديد فرهنگی، تعابير کنونی را با تاريخ اين مراسم بهم آميخته است. "سايتی در باره تاريخ روز شکرگزاری"
در روز شکرگزاری، معمولا افراد فاميل دورهم جمع ميشوند [امروز 30 ميليون آمريکايی با ماشين و 6 ميليون با هواپيما مسافرت ميکنند]، و خوراک مخصوص بوقلمون با شکم پرشده از برنج و سبزی و دانه و آلو شيرين همراه با پوره سيب زمينی، سس کدو و ... ميخورند. اگرچه موضوع تاريخی حقه زدن مهاجرين به بوميان و سرکوب آنها بعد از استفاده از کمک هايشان برای نجات از گرسنگی و سرما -آنطورکه بعضی از مورخين ميگويند، بر اين روز غبار دلگيری می افکند، اما تعبير کنونی همزيستی صلح آميز اقوام مختلف مهاجر، و شادی انسانها بخاطر زنده بودن و همه چيزهای معمولی زندگی، بهمراه نيکوکاری و جشن و مهمانی و خوراک خوشمزه بوقلمون، مراسم روز شکرگزاری را برای مردم آمريکا بعنوان يک تجربه فرهنگی ويژه و دلپذير ميسازد.
:: در آمريکا نام بردن افراد با اشاره به رنگ پوست شان، بخاطر سوابق فرهنگی و نژادی مسئله، گاه اهانت آميز، بطور کلی ناپسند و بتدريج منسوخ ميشود. کلماتی مثل سياهپوست و سرخ پوست ديگر کمتر بکار ميرود و بجای آن رفته رفته اصطلاحاتی چون "آفريقايی-آمريکايی"، و "بوميان آمريکا" در زبان امروزی رايج ميشود.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved