-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, December 24, 2002

ديشب کانال BBC1 انگلستان فيلم مستند جديدی را درمورد حضرت مريم پخش کرده که او در آن نه پوستش سفيد است و نه چشمانش آبی. در اين فيلم مريم بصورت زنی سبزه رو، در عين حال فقير و بيسواد تصوير شده است. در اين فيلم همچنين گفته ميشود که مريم دوازده سيزده سال بيشتر نداشته که مورد تجاوز يک سرباز رومی قرار ميگيرد و مسيح بدنيا ميايد. در ضمن مسئله محل تولد مسيح که تا کنون گفته شده شهر بتلهايم است مورد ترديد قرار گرفته است. خبر اعتراضات در مورد فيلم از "آنانوا"


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved