-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, December 09, 2002

گزارش يک کميته پارلمانی اسرائيل ميگويد در سال حدود سه هزار زن بطور عمده از کشورهای سابق اتحاد شوروی به بازار سکس اسرائيل فروخته ميشوند که ساليانه يک ميليارد دلار معامله ميشود، و در اين مورد به سيستم قضايی اين کشور شديدا انتقاد کرده است.
اين زنان که سعی ميکنند از فقر موجود در اين کشورها بگريزند معمولا توسط قاچاقچيان که به آنها کار قانونی وعده ميدهند مخفيانه به اسرائيل وارد شده و هريک به مبلغی بين سه تا شش هزار دلار به دلالان سکس فروخته ميشوند.
اين زنان از هرمشتری 25 تا 30 دلار ميگيرند که 80 تا 90 درصد آن به دلالان ميرسد. در اين گزارش آمده که اين زنان در حدود 12 ساعت در روز، 6 تا 7 روز در هفته کار ميکنند و روزانه 10 تا 15 مشتری را ميبينند. و اضافه شده اغلب اين زنان در شرايط ناهنجاری زندگی ميکنند و بعضی مواقع از نظر بدنی مورد ضرب و شتم قرارميگيرند و از نظر روانی در ترس از واسطه گران زندگی ميکنند.
دادگاه اسرائيل معمولا در مقابل قبول جرم از طرف دلالان، آنها را يا به چند ماه خدمات اجتماعی و يا تا حداکثر دوسال زندان محکوم ميکند که از نظر کميته اين مجازات ها خفيف تر از آنست که به جلوگيری از ارتکاب جرم کمک کند.
در ماه جولای سال پيش وزارت خارجه آمريکا در گزارش خود اسرائيل را در ليست سياه کشورهايی قرار داد که قوانين آنها در برخورد به اين جرائم منطبق با حيطه معيارها و مقررات آمريکا نيست و اين کشور را تهديد به تحريمات اقتصادی کرد. اسرائيل بعد از آن بنحوی اصلاحاتی در اين قوانين صورت داده است، که از نظر کميته تحقيق مجلس کافی نبوده و گزارش جديد عليرغم اين اصلاحات منتشر شده است. روزنامه سالن


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved