-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, December 12, 2002

نتايج اولين تحقيق و بررسی جامع در مورد نقش و وضعيت مهاجران در جامعه و بازار کار انگلستان ديروز منتشر شد.
در گزارش مربوط به اين مطالعات که توسط يک موسسه پژوهشی مستقل صورت گرفته شده نتايج جالبی منعکس است که غالبا با اعتقادات عمومی رايج فرق دارد. مثلا گفته شده که بطور متوسط مهاجرين از مردم سفيد پوست انگليسی که در انگلستان متولد شده اند، تحصيل کرده تر هستند. 20 در صد آنها فارغ التحصيل دانشگاه اند در مقايسه با مردم غير مهاجر که 15 در صدشان مدرک دانشگاهی دارند.
اگرچه مهاجرين سخت تر کار پيدا ميکنند، اما آندسته که بکار اشتغال دارند، 19 در صد بيشتر از بوميان انگليسی دستمزد ميگيرند. اين درآمد بالاتر در همه زمينه های شغلی مشاهده شده است. بعلاوه رشد جمعيت مهاجرين برخلاف تصور عمومی يا تاثيری بر دستمزد غير مهاجرين نداشته، و يا اثر مثبت گذاشته است.
گزارش پژوهشگران همچنين اين نظر را که گويا تعداد کار در جامعه ثابت است و از اينرو ورود مهاجرين خارجی باعث محدود شدن فرصت های کاری شهروندان متولد انگلستان ميشود را مورد مخالفت قرار داده اند. محققين ميگويند که مهاجرين با افزودن مهارت های حرفه ای مکمل و توسعه زمينه های جديد فعاليت ها، به افزايش کار در جامعه کمک کرده اند.
در انگلستان 3.6 ميليون مهاجر که 9 در صد نيروی کار را تشکيل ميدهند، مشغول کارکردن هستند. گزارش گاردين در اين زمينه

:: در سالهای اخير تبليغات زيادی در کشورهای اروپايی بر ضد مهاجرين راه افتاده که حتی نتايج بعضی از انتخابات های انجام شده را رقم زده است. گرايشات محافظه کار و راستگرا، با دامن زدن به احساسات طبقه متوسط اين جوامع و ترساندنشان از ضررهای مهاجرين و از جمله لطماتی که در اين ميان به بازار کار ميخورد، در صحنه سياسی اروپا نفوذ بيشتری يافته اند. اما واقعيت خلاف ادعاهای آنهاست. کشورهای بزرگ صنعتی جهان بدون نقش سازنده مهاجرين، نميتوانستند به دستاوردهای کنونی صنعتی و تکنولوژيکی خود برسند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved