-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, December 16, 2002

"جان لوئيس" نماينده کنگره و يکی از رهبران و آغازگران جنبش حقوق مدنی در آمريکا ميگويد من جزو آندسته از مردم نيستم که معتقدند "ترنت لوت" از رهبران حزب جمهوريخواه می بايد از پست رهبری اش استعفا دهد. "ترنت لوت" ليدر سنای آمريکا هفنه قبل در جشن تولد صد سالگی يک سناتور ديگر جمهوريخواه که گويا در سال 1948 روی يک پلاتفرم مخالف اصلاحات قانون حقوق مدنی برای پست رياست جمهوری آمريکا نامزد شده بود، برای خوش مشربی گفت که "اگر اين سناتور در آنزمان انتخاب ميشد، وضع ما امروز بهتر از اين بود". "لوت" تاکنون 4 بار به خاطر اين جمله که بار نژادپرستانه دارد، از جامعه آمريکائيان آفريقايی تبار و ديگر اقليت ها معذرت خواهی کرده است. در جديدترين عذرخواهی عمومی، او امشب مهمان يک کانال پربيننده سياهان آمريکا بود و قول ميداد که با عمل خود در سنا اين حرف اشتباه را در آينده جبران خواهد کرد. البته بنظر ميرسد او بخاطر اين حرف تحت فشار خود جمهوريخواهان مجبور به کناره گيری از رهبری مجلس سنا شود.
اظهار نظر "جان لوئيس" هم در همين مورد است. لوئيس نماينده آلاباما در کنگره آمريکاست او که از همراهان مارتين لوتر کينگ بوده، در توضيح صحبت اش راجع به لوت اضافه ميکند، "همه ما اشتباه ميکنيم، و همه ما تپق ميزنيم. مهم اينست که براساس فلسفه و ديسپلين عدم خشونت ببخشيم و به جلو حرکت کنيم."


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved