-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, December 21, 2002

ترنت لوت رهبر جمهوريخواهان در سنای آمريکا بخاطر صحبت اخيرش که از نظر سياهان و اقليت ها اهانت آميز بود، تحت فشار خود جمهوريخواهان بسرعت مجبور به استعفاء شد و قرار است يکی از متحدان نزديک بوش که دکتر جراح است ليدر اکثريت سنا شود. بيل کلينتون در اين باره ميگويد که جمهوريخواهان از دست ترنت لوت ناراحتند بخاطر اينکه استراتژی پنهانی آنها را لو داده است. استراتژی جدا کردن سياهان از جامعه و جلوگيری از شرکتشان در رای گيری های انتخاباتی، همان سياستی که در جريان انتخابات مياندوره ای اخير در ايالات جنوبی آمريکا شاهد آن بوديم.
در عين حال کسی ميگفت که ممکن است تا ماه جون آينده، يکی دو سناتور ميانه رو جمهوريخواه از حزب خود جدا شوند و باعث شوند که اکثريت سنا دوباره بدست دموکراتها بيفتد. البته اين يک شايعه است. اگر چه در انتخابات سال 2000 نيز در شرايطی مشابه، يکی از سناتورهای ميانه رو جمهوريخواه با اعلام استقلال، بالانس سنا را بهم زد تا اکثريت از دست جمهوريخواهان درآيد و بطور عمومی تعادل بيشتری در ارکان حکومت برقرار شود. اگرچه دموکرات ها نتوانستند از موضع اکثريت خود استفاده کارسازی، نه در مورد برنامه های اقتصادی و عليه آبروريزی های مالی کمپانی های مرتبط با بوش و چينی، و نه در سياست خارجی آمريکا بنمايند. در حال حاضر اکثريت مجلس نمايندگان و مجلس سنا و کاخ سفيد در دست جمهوريخواهان است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved