-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, December 23, 2002

اگر کسی يادش مانده باشد، "کامپيوتر" بيست سال قبل بعنوان فرد سال برگزيده شد. مقاله سال 1982 مجله تايم در توضيح اين گزينش برای مقايسه و درک پيشرفت های تکنولوژيکی اين دو دهه بسيار خواندنی است. نوشته اينطور شروع ميشه:
کسی ميتونه بمن بگه يک کامپيوتر شخصی [pc], چکار ميتونه بکنه؟ اين سئوال آگهی قرمز براق مربوط به اين مسئله است. در آگهی بجای يک پاسخ، صد جواب داده شده است. ميگويند کامپيوتر ميتونه با سرعت نور نامه را بمقصد برسونه ...


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved