-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, December 24, 2002

موفقيتی مهم برای رقبای ماکروسافت: يک قاضی فدرال آمريکا ميگويد، منظور از رقابت تنها بردن جايزه نيست، مفهوم عميق تر آن فرصت دادن به کسانی است که تصميم به رقابت ميگيرند تا بتوانند ارزش کارشان را نشان دهند. و بر اين اساس امروز به کمپانی "ماکرو سافت" دستور داد تا جديدترين برنامه "جاوا" محصول کمپانی "سان سيستم" را همراه برنامه های "ويندوز" پخش کند. خبر آسويشيتد پرس


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved