-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, December 25, 2002

قانون جديدی که به زنان مجرد اجازه بچه دار شدن ميدهد، بحث مفصلی در چين بوجود آورده است، چرا که اين آزادی "توليد مثل" چه با سنت های تاريخی کشور، و چه با ارزش های کمونيستی در مورد "فاميل" متغاير است.
... در يکی از مناطق فرماندار تصميم گرفته از آندسته از زنانی که بعنوان کار ماساژ ميدهند و با بازار روسپيگری ارتباط دارند، ماليات بگيرد. بعضی ميگويند اين تصميم نهايتا به قانونی شدن روسپيگری ميانجامد.
قوانين مربوط به مسئله "خشونت های خانوادگی" نيز که قربانيانش اکثرا زنها هستند و در 30 درصد فاميل ها اتفاق ميافتد زمينه ديگر "قوانين خانواده" چين است که در حال حاضر مورد بحث قرار دارد.
اين موارد که اکثرا به آزادی و حقوق زنان مربوط ميشود مرتبا در مجلات، برنامه های تلويزيونی و محافل مطرح ميشود و بحثی عمومی را دامن زده است.
در ميان منتقدان، بعضی با اشاره به روابط سنتی جامعه از اين تحولات ايراد ميگيرند، و بعضی ديگر اقدامات انجام شده را برای گسترش آزادی و حقوق اجتماعی زنان محافظه کارانه ميدانند. اکثر زنان چينی از اين قوانين پشتيبانی ميکنند.
... مسئول فدراسيون زنان چين که از پشتيبانان رفرم هاست اخيرا در يک برنامه تلويزيونی در مقابل سئوالات حاضران به موضعی دفاعی افتاد. او در مقابل اين سئوال که آيا برای يک دختر محصل که به سن بلوغ رسيده درست است که بچه دار شود گفت، اين با "نظم نمونه تحصيلی" جور در نميايد.
در صد خودکشی در بين زنان روستايی چينی که اسير بعضی سنت های اجتماعی هستند از همه جا بيشتر است. فاصله چشمگير ارزش های فرهنگی در مورد زنان در بين زندگی شهری و روستايی از جمله مسائلی مبرمی است که امروزه چينی ها با آن روبرو هستند. گزارش گاردين

:: بحث عمومی در مورد مسائلی که تا چندی پيش جزو تابو های اجتماعی و ممنوعيات های فکری در چين بحساب ميامد، نشانه گسترده تر شدن اصلاحات و پيشرفت آزادی در اين کشور است... با شروع اصلاحات مسائلی از نوع جديد پديدار ميشود که پرداختن به آن فرهنگ جامعه را در پذيرش و اجرای اصول دموکراسی شکل ميدهد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved