-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, December 26, 2002

حمله تروريستی مسلمانان فناتيک، کشور و رهبرانش را حيرت زده کرد. تا به امروز آمريکا و غرب از پيامدهای آن در عذاب هستند. نه، صحبت از يازده سپتامبر نيست. زمان 20 نوامبر 1979 بود. مکان؟ عربستان سعودی. در حدود 500 افراط گرا مسجد بزرگ مکه، مقدس ترين صحن اسلامی را اشغال کردند، و 6000 زائر را به گروگان گرفتند. دو هفته طول کشيد تا نيروهای امنيتی بتوانند مسجد را پس بگيرند. صدها زائر کشته شدند. و 63 تن از شورشيان دستگير و سرشان از بدن جدا شد.
اين يک ضربه نابودکننده برای قصر سعودی بود. نقش آنها را بمثابه پاسداران اماکن مقدس اسلامی بمسخره کشيد و آنان را مجبور کرد که برای مشروعيت مذهبی خود در برابر اتهام شيفتگی شان به وسوسه های زندگی بسبک غرب، از خود دفاع کنند. رهبران سعودی تحت فشار بودند. آنها وابستگی عميق مردمشان به وهابی گری را درک ميکردند. اين نيرويی بود که اگر بالا ميگرفت باعث سرنگونی رژيم ميشد. پاسخ آنها؟ همراه شدن با ايدئولوژی وهابی گری و واگذار کردن کنترل بيشتر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در زندگی پادشاهی شان به آخوندهای وهابی. حتی از اين بدتر، وزارت امور اسلامی عربستان ميلياردها دلار صرف صدور وهابی گری به جهان اسلام کرد. خرج ايجاد مدارس افراطی مذهبی موسوم به "مدرسه" را در پاکستان تامين کرد و مساجد وهابی را در سراسر جهان از کشورهای بالکان تا اندونزی و آمريکا ايجاد کرد. 60 در صد اين سرمايه گزاری ها از طرف وهابی ها بود.
نتيجه آن پيدايش يک نوع اسلام ميليتانت بود که امروز در سراسر جهان اسلام رواج دارد. در حقيقت وهابی گری بعنوان ريشه ايدئولوژی ضد غربی جايگزين کمونيسم شد. ....
از سرمقاله usnews.com نوشته "زوکرمان" تحت عنوان "چه کسی فناتيک ها را تامين مالی ميکند؟"
:: نويسنده در ادامه اين مطلب به تيرگی روابط آمريکا و عربستان و تنش های اخير ميپردازد، اما به واکنش غرب در مورد سياست گسترش وهابی گری در جهان توسط سعودی ها در بيست سال گذشته اشاره ای نميکند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved