-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, December 10, 2002

"... مجمع عمومی اين اعلاميه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کليه ملل اعلام ميکند تا جميع افراد و همه ارکان اجتماع اين اعلاميه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسيله تعليم و تربيت احترام اين حقوق و آزاديها توسعه يابد و با تدابير تدريجی ملی و بين المللی، شناسايی و اجرای واقعی و حياتی آنها، چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهايی که در قلمرو آنها ميباشند، تأمين گردد."
از اعلاميه جهانی حقوق بشر بزبان فارسی - سايت حقوق بشر سازمان ملل

امروز دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. موقعيت خوبی که اين اعلاميه را بخوانيم و آنرا در مد نظر بگيريم.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved