-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, December 21, 2002

کمپانی نستله از اتيوپی تقاضای خسارت کرده است. اين کمپانی چند مليتی که مرکزش در سوئيس است بخاطر دست بدست شدن مالکيت کارخانه نستله در اتيوپی که سالها پيش رخ داده 6 ميليون دلار غرامت ميخواهد.
ظاهرا اين شکايت نستله بخاطر پول نيست و ميگويند موضوع مربوط به پرنسيپ کار است. و اينکه در اين مورد کاملا انعطاف پذيری دارند. و اين شکايت تنها بمنزله اولين قدم برای برگزاری مذاکره است. ... ولی در واقع اين بيشتر به انتقام جويی شبيه است تا جدی بودن در اصول معامله. بخصوص اينکه پای نستله در ميان است. در گذشته شکايات متعددی از اين شرکت چند مليتی پودر شير شده است.
کشورهای کم درامد نسبت به رفتار سودجويانه نستله و همچنين قراردادهای ناعادلانه اش با توليد کنندگان قهوه معترض اند. باين خاطر بعضی از موسسات مراقب منافع مصرف کنندگان در اروپا و آمريکا نستله را بعنوان اعتراض بايکوت کرده اند.
در اتيوپی که گرسنگی و خشکسالی رايج است متوسط طول عمر [کوتاهی عمر] 41 سال است. از هر هزار کودک 174 تن زير 5 سالگی ميميرند. در عين حال مبلغ موردنظر ميتواند به 4 ميليون بيشتر از تعداد کنونی آب آشاميدنی برساند، و خرج حفاری 6500 چاه جديد را تامين کند. درآمد نستله سال پيش 59.36 ميليارد دلار بود و کل توليد داخلی اتيوپی 39 ميليارد دلار.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved