-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, December 23, 2002

مجله تايم که هرسال کسی را بعنوان "فرد سال" انتخاب ميکند، برای امسال سه زن را به اين عنوان برگزيده است، يک مامور اف، بی، ای، و دو تن از کارکنان کمپانی های انرون و وردکام. اين ها اولين کسانی بودند که اخبار حقه بازی اين دو کمپانی آمريکايی را بدون ترس از مشکلات احتمالی که گريبانگيرشان ميشود منتشر کردند، و بخاطر شجاعت شان از طرف اين مجله بعنوان برجسته ترين افراد سال 2002 برگزيده شدند. مطلب تايم در اين باره
:: ازچپ براست Cynthia Cooper, WorldCom; Coleen Rowley, the FBI; and Sherron Watkins, Enron


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved