-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, December 23, 2002

... اينهم عکس های ديک چينی از کودکی تا بامروز، از مجله تايم. تغييرات قيافه ای معاون رئيس جمهور آمريکا در اين سالها خيلی دراماتيک است. اما گويا از نظر فکر و عقيده چيزی عوض نشده است. ديک همان آدم نچسب هميشگی است. عکس چينی در سال 1968


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved