-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, January 12, 2003

جرج رايان فرماندار جمهوريخواه ايالت ايلينويز قهرمان امروز حقوق مدنی در آمريکاست. او که هفته آينده کارش خاتمه پيدا ميکند و فرماندار جديدی جايگزين او ميشود، با استفاده از اختيارات فرمانداران آمريکا در آخرين روزهای کارش امروز تمامی 156 زندانی محکوم به اعدام اين ايالت که بعضی سالهاست در زندان منتظر اجرای حکم اعدام هستند را مورد عفو قرار داد و بطور دسته جمعی بخشيد. رايان شب قبل طی نامه ای به خانواده هايی که افراد فاميل شان قربانی جنايات مرتکب شده بودند، در عين اعلام همبستگی نوشت که اشتباهات در پروسه های قضايی که در مورد بعضی از اين متهمين بنظر او رسيده به او اجازه نميدهد که با وجدانی روشن اجازه اعدام اين افراد را صادر کند. اشاره او به پرونده 4 متهمی بود که با بررسی های دوباره ديروز بطور کامل بيگناه شناخته شده و بدستور او آزاد شدند. سخنگوی وی ميگويد رايان در روزهای اخير دودل بود که تنها بعضی از محکومين را مورد بخشش قرار دهد. اما بالاخره تصميم گرفت که کار درست عفو همگی محکومين به اعدام است.
مخالفين اين تصميم گيری ميگويند بخشش تمامی جنايتکارانی که اتهاماتشان محرز است، بخاطر 4 در صد امکان اشتباه قابل پذيرش نيست. اما فرماندار ايلينويز معتقد است در ميان اين 156 نفر حتی اگر يک بيگناه وجود داشته باشد و از روی اشتباه اعدام شود با اصول انسانيت مغاير است و برای جلوگيری از چنين اشتباه احتمالی همگی را می بخشد.
او در سخنان امروز با بحث در مورد زمينه های اجتماعی جنايت مثل فقر و عدم وجود امکانات تربيتی و سايه افکار نژاد پرستانه که بر روی بعضی از اين پرونده ها افتاده بود به نقش مهمی که شاگردان دبيرستان های شيکاگو در شکل گيری تصميم او بازی کردند و با انتشار روزنامه های ديواری اخبار مربوط به پرونده بعضی از متهمين را منتشر کرده اند اشاره کرد و از اين نوجوانان تمجيد کرد.
آمريکا تنها کشور صنعتی پيشرفته است که در بعضی ايالات آن هنوز حکم اعدام قانونی است. تصميم پر سر و صدای رايان که در ابعاد خود در تاريخ آمريکا سابقه نداشته ميتواند آغازی بر پايان اجرای حکم اعدام در آمريکا باشد. خبر آسويشيتدپرس در باره لغو احکام اعدام ايالت ايلينويز


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved