-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, January 29, 2003

در جريان جنگ دوم و در روزهای بمباران لندن، پزشکان با بيمارانی روبرو شدند که در اثر نشستن بدون حرکت و برای ساعت های طولانی در پناهگاه ها دچار نوعی لخته شدن خون در رگ ها و دهانه قلب ميشدند. اين بيماری thrombus نام دارد و از جمله پيامدهای گردش ضعيف خون است.
اخيرا در نيوزيلند، جوانی در اثر نشستن برای ساعات متمادی در مقابل کامپيوتر دچار همين مرض شده است. او که بطرز وخيمی بيمار شده بود و در آستانه مرگ قرار داشت، با کمک پزشکان نجات يافته و در حال بهبودی است. اين اولين بيمار شناخته شده عارضه e-thrombus است و مورد بيماری او اهميت ورزش های پيشنهاد شده از طرف پزشکان را برای استفاده کنندگان از کامپيوتر نشان ميدهد. حرکت و فعاليت های بدنی حتی برای چند دقيقه، در حين کار با رايانه ميتواند از بروز اين بيماری جلوگيری کند و از احتمال عوارض ديگری چون ناراحتی های دست و گردن بکاهد.
:: اطلاعاتی در مورد عوارض ناشی از استفاده نادرست از کامپيوتر


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved