-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, February 18, 2003

درجهان دو ابر فدرت موجود است: يکی ايالات متحده و ديگری "افکار عمومی".
اين برآورد روزنامه نيويورک تايمز از تظاهرات جهانی ضد جنگ 15 فوريه است که آنرا "پديده ای بی نظير" ناميد. وزير خارجه انگلستان هم متوجه قضيه شد: "شروع جنگ در چنين شرايطی بسيار مشکل خواهد بود".


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved