-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, March 10, 2003

ازامروز افغانستان رسما حوزه اينترنتی خود (af.) را برای ثبت ايميل ها و وب سايت های افغانی فعال خواهد کرد. افغانستان بعد از دو دهه جنگ و آشوب کمی آرام گرفته و مسئولان در حال سروسامان دادن به دوران تازه زندگی افغانی ها هستند، البته با امکاناتی محدود. از اينرو راه اندازی (af.) که حوزه رسمی و در مالکيت دولت افغانستان است، اهميت دارد. اين پروژه با همکاری مشترک بين سازمان ملل و وزارت ارتباطات افغانستان انجام شده است.
در دوره طالبان اينترنت ممنوع بود. در حال حاضر برای استفاده عمومی تنها چند اينترنت کافه در کابل درست شده، البته کرايه خط ارتباطی بسيار گران است و ظاهرا مدتها وقت لازم است تا مردم عادی در سطح وسيع بتوانند از اينترنت استفاده کنند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved