-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, March 13, 2003

اخيرا تهيه فيلم چند قسمتی "ثريا" در مراکش تمام شده و قرار است بهار آينده از تلويزيون کانال يک ايتاليا پخش شود. اين "مينی سری" ازتوليدات کمپانی lux vide و دومين برنامه کانال raiuno تحت عنوان "قرن بيستم" است. اولين فيلم اين سری مربوط به زندگی "پاپ جووانی دوم" رهبر مسيحيان در دوره جنگ سرد بود.
فيلم ثريا يا شاهزاده غمگين زندگی عروس دربار ايران است که زمانی همسر شاه بود و بعد از طلاق از او به اروپا رفت. اين فيلم در متن تاريخی دوره ملی شدن صنعت نفت نوشته شده و مبارزه قدرت و حوادث آندوره را بازگو ميکند. نقش مصدق را Claude Brasseur بازی کرده است. او هنرپيشه صاحب نامی است که از جمله در فيلم "دتکتيو" ژان لوک گودار نقش اول را داشت.
نقش ثريا را ملکه زيبايی سابق ايتاليا Anna Valle بازی ميکند. او نيز اين اواخر رل کلئوپاترا را در ايتاليا ايفا کرده بود. البته با توجه به زيبايی خاص ثريا بعضی معتقدند که عليرغم اين انتخاب هنوز حق مطلب ادا نشده است.
حساسيت موضوع زندگی ثريا برای ايتاليايی ها درگير شدن مستقيم آنان در مسئله ملی شدن نفت ايران در آن دوره است. در دوره تحريم "انريکو ماته ای" ايتاليايی بود که حاضر به خريد نفت ملی شده ايران و شکستن بايکوت بين المللی شد. "mattei" رهبراصلاح طلب کمپانی agip بود که در نظر داشت مسئله جنوب ايتاليا را نيز با صنعتی کردن ايالات آن ناحيه [سيسيل و کالابريا] و پايان دادن به فقر اقتصادی اجتماعی اين منطقه که حکومتی مافيايی برآن غالب بود حل کند. اما چندی نگذشت که در داغی بحران نفت هواپيمای او بطرز اسرارآميزی سرنگون شد و او بهمراه ايده های ترقی خواهانه اش به هلاکت رسيد. وی در دوره فاشيسم جزو پارتيزانهای آزاديبخش بود.
دليل ديگر انتخاب زندگی ثريا برای تصوير کردن دوره ای از قرن بيستم، مربوط ميشود به اقامت وی در ايتاليا و شرکت در بعضی فعاليت های سينمايی اين کشور. ثريا برای سالها سوژه مجلات ايتاليائی بود و در اين کشور نام آشنايی است.
تصوير: آنا واله در نقش ثريا


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved