-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, March 15, 2003

هوای اين دور و بر طوفانی است و مرتب باران می بارد. فردا هم تظاهرات ضد جنگ است. اين تظاهرات قرار است به خارج از محدوده اجازه رسمی بکشد و ممکن است درگيری هايی بوجود آيد. گروهی از شرکت کنندگان گفته اند که يک پايگاه نظامی و همينطور مرکز تجاری شهر را بلوک خواهند کرد. امروز حدود هشتاد نفر به همين دلايل در مرکز تجاری سانفرانسيسکو دستگير شدند، از جمله رئيس سابق بورس شهر. در منطقه ای که ما زندگی ميکنيم در صد مخالفين جنگ از همه آمريکا بالاتر است. بيش از 80 درصد. گروهی از ايرانی ها هم زير پرچم "ايرانيان مخالف جنگ و اختناق" در تظاهرات فردا شرکت ميکنند.
فعاليت های هفته پيش کاخ سفيد اگرچه ازنظر ديپلماتيک شکست خورده و موضوع جلسه يکشنبه سران سه کشور در حقيقت پذيرش واقعيت عدم موفقيت در مانور اخير جلب اکثريت شورای امنيت و در عين حال تصميم گيری برای اقدامات بعدی است، اما در عين حال اين فعاليت ها بخشی از افکار عمومی را به جدی بودن تلاش ديپلماتيک آمريکا متقاعد کرده و بر هواداران راه حل نظامی افزوده است.
واقعيت اينست که برخلاف صحبت های تند مسئولان آمريکا در بی اهميت نشان دادن مجوز دخالت نظامی آنان به هر دری زده اند تا مشروعيتی بين المللی برای طرحشان پيدا کنند. اما در آخر کار شيلی و مکزيک حاضر به همراهی نيستند. پاکستان هم رای ممتنع ميدهد.
مهمترين تحول در اين باره بميان کشيده شدن موضوع بحران فلسطين است. اين از ايده هايی است که بعضی اميدوارند بتواند در عين متحد کردن دوباره کابينه بلر، ديگر اروپايی ها را در توافقی عمومی تر بر سر بحران عراق نرم کند و بن بست فعلی را در شورای امنيت بشکند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved