-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, May 28, 2003

"اليگارش ها: ثروت و قدرت در روسيه جديد" عنوان کتاب تازه ايست در باره تاريخ متولد شدن روسيه سرمايه داری که به بررسی موضوع از طريق گزارش زندگی 6 مرد که نقشی مرکزی در درام تغيير و دگرگونی روسيه داشته اند می پردازد. اين 6 تن که به اليگارش ها شهرت يافته اند مردان ثروت و قدرت حاکم بر روسيه هستند.
ديويد هوفمان با تحقيقات وسيع و مصاحبه های بيشمار شرح زندگی بوريس برزوفسکی واسطه گر قدرت ، ولاديمير گوزينسکی سلطان وسائل ارتباط جمعی، ميخائيل کودورکوفسکی بارون نفت، الکساندر اسمولنسکی بانکدار، آناتولی چوبايس اصلاحگر اقتصادی، و يوری کوژکف شهردار مقتدر مسکو را از دوران گورباچف و يلسين آغاز ميکند و با نبرد مرگ و زندگی شان برای حفظ قدرت در دوره رياست پوتين خاتمه ميدهد.
هوفمان ميگويد، در سالهای 80 اين افراد در بن بست قحطی و صف های نان سيستم شوروی گير کرده بودند. در آپارتمانهايی درب و داغان زندگی ميکردند، و در آرزوی چيزهای ساده ای مثل يک شلوار جين و يا ماشينی دست دوم سر ميکردند. اما آنچه آنها را از ديگران متفاوت ميسازد چالاکی و زبردستی شان در تغيير کردن است. هر کدامشان با زيرکی سيستم قديمی را مورد بهره برداری قرار ميدادند و در همان حال بطرزی باور نکردنی برای دنيای جديد سرمايه داری خيز برداشته بودند.
هوفمان در اين کتاب حوادث زندگی قابل توجه اين عده را از مبارزه شان در سالهای شوراها، اولين طعم ثروتمند شدن در دوره پرسترويکا گورباچف و سودجويی و بهره برداری بی ترحم شان ازشوروی رو بضعف و دموکراسی شکننده روسيه جديد، شرح ميدهد. و در پرتو بررسی پيروزيها و شکست های آنان چگونگی پيدايش کاپيتاليسمی درنده خو و ياغی بر خاکسترهای کمونيسم شوروی تصوير ميشود.
هوفمان برای اولين بار فاش ميکند که در سال 1994 يک کلوب متشکل از سرمايه داران مهم و با نفوذ در ويلايی با چشم اندازی بر رودخانه مسکو بوجود می آيد. و در کتاب پنجه افکنی آنان بر پرسودترين کارخانه جات، معادن و چاه های نفتی روسيه که قبلا در مالکيت دولت بود تشريح ميشود.

:: معرفی کتاب اليگارش ها از سايت آمازون
:: مطلبی از BBC در باره اليگارش های روسی


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved