-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, May 01, 2003

کمپانی apple بزرگنرين کلکسيون موسيقی را از ماه ژوئن روی اينترنت ميگذارد. دويست هزار آهنگ و ترانه. در اول کار تنها از طريق کامپيوتر های اپل قابل دسترسی است و از اواخر سال برای سيستم های windows هم آماده ميشود.
قيمت هر آهنگ 99 سنت است. اما بعد از خريد ميتوان آنها را بطور قانونی کپی کرد، روی cd سوزاند و بديگران داد. اين سياستی است که apple در قبال مبحث حقوقی حق تاليف در پيش کرفته است. کمپانی هايی نظير napster که ماشين های اشتراک البوم های موسيقی را مجانا در اختيار استفاده کنندگان از اينترنت قرار داده اند، در حال حاضر درگير دادگاه های آمريکا هستند تا به شکايات هنرمندان و کمپانی های موسيقی پاسخ دهند. روند عمومی اينست که خود کمپانی های موزيک در اينکار درگير شوند و خود راسا کلکسيونهايی را که در اختيار دارند، از طريق اينترنت عرضه کنند. از قرار apple ميخواهد برای دست گذاشتن بر اين بازار پيش دستی کند. اما معلوم نيست چقدر بتواند در اين کار موفق شود.
:: قوانين حقوقی مربوط به اينترنت هنوز کاملا تدوين نشده است. در مدارس حقوقی آمريکا سمينار ها و کنفرانس های متعددی روی موضوع "حق تاليف" و "مالکيت عمومی" و توازن مابين آنها بطور معمول برگزار ميشود. "حق تاليف" در کنار "قوانين ثبت" و همچنين "مارکهای تجارتی" خود مبحث گسترده تر "مالکيت انتلکتوالی" را تشکيل ميدهند. تحت عنوان Intellectual property مواردی ديگر چون حق آزادی بيان، کنتراکت ها، قوانين رقابت و مسائل مربوط به licensing نيز مورد بحث است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved