-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, May 27, 2003

فستيوال فيلم کان تمام شد. "فيل" از آمريکا برنده نخل طلايی شد و بهمراه دو فيلم ديگر تمام جوايز امسال را تصاحب کرد. هيچ يک از 5 فيلم فرانسوی جايزه ای نبرد. و بالاخره اينکه ژوری امسال فستيوال براحتی از کنار فيلم جديد کلينت ايستوود بنام "رودخانه مرموز" گذشت.
بعضی از منقدين فيلم معتقدند فيلم ايستوود _که با زحمت زياد در سپتامبر گذشته طی فقط 39 روز فيلمبرداری شد، با فاصله ای چشمگير زيباترين فيلم فستيوال امسال بود.
يکی مينويسد، "ايستوود وارد شد. مگنوم 44 اش را -آنطور که روسای کمپانی های فيلم هوليوود خواسته بودند، همراه نداشت. چيزهای بسيار مهمتری همراهش بود؛ انسانيت، تعمق، و علاقه ای راستين به سرنوشت انسانها. بعلاوه، حس سينما، قصه گويی آن، صحنه سازی آن، و نمايش آن. کلينت ايستوود اولين نمايش جهانی تريلر جديدش را به کان 2003 هديه کرد و فستيوال را تکان داد. رودخانه مرموز نه فقط زيباترين فيلم فستيوال بود، بلکه اصولا چيز ديگری بود. در کلاسی بالاتر که در دنيای متفاوتی نسبت به فيلمهايی که اينروزها می بينيم حرکت ميکرد. نخل طلايی برای فيلم او مناسب نبود، رودخانه مرموز در مقام مقايسه شايسته يک نخلستان بود."
کلينت ايستوود از معدود فيلم سازانی است که هنوز به سينما از منظر کلاسيک و انساندوستانه آن مينگرند. اين فيلم اوائل پائيز در آمريکا روی اکران می آيد.
:: خلاصه داستان فيلم رودخانه مرموز از سايت نويسنده
وقتی جسد دختر "جيمی مارکوس" پيدا شد، دوست دوران کودکيش "شون ديواين" مامور تحقيق راجع به پرونده ميشود. تحقيقات "شون" او را به دنيای خشونت و درد باز ميگرداند، دنيايی که فکر ميکرد ديگر پشت سر گذاشته است. اين تحقيقات در عين حال او را در مقابل "مارکوس" قرار ميدهد -کسی که بنوبه خود گذشته ای تاريک دارد و ميخواهد بطرزی مرگبار اجرای عدالت را در دستان خود بگيرد. و بالاخره "ديو بويل"، مردی که اسراری خوف انگيز در پشت يک صورت رنگ پريده پنهان کرده است، اسراری که همسرش "چه لسته" بتازگی به وجودشان شک پيدا کرده است.
در حاليکه جستجو بدنبال قاتل بالا ميگيرد، همه بطرف سرازيری کشيده ميشوند که آنان را مجبور ميکند تا با جهره واقعی خود روبرو شوند، و بطرز برگشت ناپذيری به آنچه درگذشته بوده اند بازگردانده شوند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved