-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, May 04, 2003

آمريکا سنت فوق العاده ای در زمينه قانون اساسی دارد. ما تاکنون از درک علل آن کوتاهی کرده ايم. برای بسياری از آمريکائيان، حتی در بين وکلا، نيروی سنت قانونی ما از متن آن برميخيزد. درايت آن از متن اش برمی آيد. قدرت و نيروی آن در کلماتش نهفته است.
از اين "درک لغتی" از قانون اساسی آمريکاست که نتيحه ميشود برای بردن اين قانون به ديگر رژيم های سياسی، تنها کافيست بطور ساده متن قانون را بطور مطلوبی ترجمه کرد. و بنابراين بعد از 1989 زمانيکه کشورهای اروپای شرقی در تکاپوی تنظيم قوانين اساسی جديد بودند، در اينجا بسياری گيح ماندند که چرا چنين کاری با مشکل روبروست. اين تئوريسين ها ميگفتند قانون اساسی آمريکا را ترجمه کنيد و بگذاريد آنها تطبيق اش دهند.
اما سنت خود ما هميشه اينچنين گيج و کند ذهن نبوده است. اولين محقق قانون اساسی آمريکا، برلينی بزرگ، Francis Lieber، اين فکر را بديهی ميدانست که "يک قانون اساسی نوشته شده همواره پيش فرضی دارد که آن وجود يک قانون نوشته نشده است". او ميگويد که "برای فهم فانون مدون لازم است که قانون نوشته نشده را فهميد. همانطور که برای تنظيم قانون اساسی بايد کاراکتر قانون مکتوب نشده را بحساب آورد".
از نظر Lieber اين قانون اساسی نوشته نشده يک دسته نرم ها و مفاهيم پنهان در فرهنگ سياسی است. آنها با پراکتيس و تاريخ ساخته شده اند و راه و رسم معمول مردم را ميسازند. آنها را نميتوان بيان کرد، اما ميتوان توضيح داد. بدون اين قانون نوشته نشده، قانون اساسی تدوين شده ارزشی ندارد.
:: از مقدمه پيش نويس cyberspace's constitution برلن 2000 لورنس لزيگ


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved