-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, May 06, 2003

سال پيش که سومين نسل تلفن های همراه پا به بازار ميگذاشت، توليدکنندگان برای فروش بلافاصله متوجه ايتاليا شدند. فروشندگان اين سل فون ها که بوسيله آن ميتوان ارتباط تصويری هم برقرار کرد، و ده ها سرويس ديگر در آن گنجاده شده، قبل از همه به ايتاليا رو آوردند، زيرا ايتاليا مرکز تلفن همراه دنياست. در اين کشور 59 ميليون نفری، 53 ميليون سل فون وجود دارد، اين تناسب 93 درصد است و از همه جای دنيا بيشتر است. در ماه اول ورود 50000 سلفون جديد فروش رفت. يعنی 5 برابر رقم مشابه در انگلستان. از چند سال پيش مهمترين کمپانی تلفن ايتاليا گلهای بازی های فوتبال را برای استفاده کنندگان تلفن همراه پخش ميکند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved