-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, December 26, 2003


جواهری در حاشيه کوير، با مردمانی دوستان داشتنی که ناگهان ربوده شدند
در سال 1940 Dino Buzzati نويسنده ايتاليايی نوولی بنام The Desert of the Tartars منتشر کرد که جزو آثار کلاسيک سوررئاليستی جهان بحساب می آيد.
اين اثر که در آستانه جنگ دوم منتشر شد، واکنش سمبوليک نويسنده به تهاجم موسولينی عليه اتيوپی و تصويری غم انگيز، تاريک و کابوس گونه از کاستی های انسان و بيهودگی جنگ است.
در سال 1976، Valerio Zurlini فيلمی براساس اين نوول کارگردانی کرد که در آن هنرپيشگان صاحب نامی چون، ژاک پرين، ژان لويی ترنتينيان، و ويکتوريو گاسمن ... بازی کردند.
اين فيلم داستان يک درام روانی از دسته ای افسر پان-اروپايی است که در حاشيه شرقی امپراتوری اتريش-مجارستان با هيبت و جديت نظامی شکست ناپذير در انتظار آمدن دشمن نشسته اند. ... روزها ميگذرد، جسم و روح آنان رفته رفته سائيده ميشود. و دشمنی که هيچگاه سر نميرسد.
فيلم که همه بازيگرانش مرد هستند يک اپيک غم انگيز با حال و هوای نوشته های کافکا، بر اساس پرداخت خيال گونه شخصيت ها و رودر رويی آنها در زمينه کاملا آبسترکت صحرايی بی انتهاست.
به لحاظ فضای نوول، انتخاب محل فيلمبرداری از اهميت خاصی برخوردار بود، و از اينرو Valierio Zurlini حاشيه کوير ايران، شهر بم و ارگ بم را به اين منظور برگزيد. ... جواهری در حاشيه کوير، با مردمانی دوستان داشتنی که ناگهان ربوده شدند.
:: The Desert of the Tartars


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved